X
تبلیغات
دنیای تنهایی من - ...
Home ProFile Links Archive DesigN


دنیای تنهایی من


بـــــــــآیـــــــــــــد قــمـــآر بــآز باشــی تـــا بفهمـــی

فــــرق بیـــن بــآختن و بـــد بــآختن رآ...!

امشب تـــو رآ بـــد بآختـــم...0(!!!!)

+ سه شنبه یکم اسفند 1391| 19:56|دختری از جنس تنهایی